Wettelijke vermeldingen

1. IDENTIFICATIE

Overeenkomstig artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website www.biossun.com (hierna de "website") op de hoogte gebracht van de publicatie ervan door de vennootschap BIOSSUN, vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van -1.111.120 euro, met maatschappelijke zetel gevestigd te 24 rue de la Sure. - 38360 - SASSENAGE, geregistreerd bij het RCS van Grenoble B 510 015 084.

De gebruikers van de website worden op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming en monitoring ervan:
Copyrights Auteursrechten / Copyright: BIOSSUN SAS
Ontwerp / Creatie / Uitvoering: Nouveau Monde
Wettelijke vermeldingen Hosting: OVH - 2 rue Kellermann, 59 100 Roubaix, Frankrijk - Website: https://www.ovh.com/fr 
Publicatiedirecteur: Laure GERVET.

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de klantendienst van BIOSSUN SAS:
Tel: + 33 (0)4 80 42 08 10 
E-mail: info@biossun.com

De toegang tot de website en het gebruik van de inhoud ervan vindt plaats in het kader van de hieronder beschreven vermeldingen (hierna "wettelijke vermeldingen" genoemd). Met het bezoeken van en het surfen op de website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de volgende bepalingen:


2. TECHNISCHE INFORMATIE 

Er wordt aan herinnerd dat de geheimhouding van correspondentie op het internet niet gewaarborgd kan worden en dat elke internetgebruiker alle passende maatregelen moet nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door mogelijke virussen op het internet



3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De website is een product van de menselijke geest dat beschermd is door intellectuele eigendomsrechten.  Uit dien hoofde geniet BIOSSUN SAS als auteur van dit origineel werk de door de wet voorbehouden bescherming en rechten. De volledige website en alle onderdelen ervan zijn dan ook de exclusieve eigendom van BIOSSUN SAS, die als enige gemachtigd is om de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder handelsmerken, modellen, auteursrechten en beeldrechten, op originele basis of via een uitdrukkelijke toestemming te gebruiken.
Het gebruik van de hele website of een deel ervan, met name via downloaden, reproductie, overdracht, vertegenwoordiging of verspreiding voor andere doeleinden dan voor niet-commercieel persoonlijk en privégebruik, is ten strengste verboden. 
Bij overtreding van deze bepalingen gelden de sancties waarin het wetboek van de intellectuele eigendom en het wetboek van strafrecht voorzien, in het bijzonder de inbreuk op het auteursrecht en het merkenrecht, alsmede het burgerlijk wetboek inzake burgerlijke aansprakelijkheid, maar ook het wetboek van koophandel inzake oneerlijke concurrentie, als de reproductie door een professional wordt gemaakt. BIOSSUN SAS behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen voor de volledige schade. 


3.1 - Handelsmerk, ontwerpen en modellen, en domeinnaam.

BIOSSUN SAS is houder van de domeinnaam www.biossun.com.  Bovendien zijn de handelsmerken, ontwerpen en modellen die op de website verschijnen gedeponeerde merken en zijn ze, bijgevolg, de exclusieve eigendom van BIOSSUN SAS. 


3.2 - Auteursrecht.

Naast de hierboven vermelde elementen worden de gebruikers eraan herinnerd dat beelden, foto's, teksten en illustraties die op de website verschijnen onderworpen zijn aan de bepalingen van het wetboek van de intellectuele eigendom inzake auteursrechten en dat ze de exclusieve eigendom van BIOSSUN SAS zijn. Het is dus ten strengste verboden, behoudens wettelijke bepalingen die dit toestaan, om deze te gebruiken of te reproduceren op welke drager of plaats dan ook, tenzij BIOSSUN SAS uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor enig gebruik of reproductie. 


3.3 - Hypertekstlinks.

Het aanmaken van hypertekstlinks naar de website mag uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van BIOSSUN SAS, die op elk moment kan worden ingetrokken.
Alle websites met een hypertekstlink naar de website staan niet onder toezicht van BIOSSUN SAS, die bijgevolg alle (met name redactionele) aansprakelijkheid met betrekking tot de toegang en inhoud van deze websites afwijst.
BIOSSUN SAS stelt alles in het werk om de informatie op deze website zo juist en actueel mogelijk te houden, en behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


3.4 - Cookies

Door het surfen op de website www.biossun.com worden er waarschijnlijk cookie(s) op de computer van de gebruiker geïnstalleerd. 

Cookies zijn trackers die worden geplaatst en/of gelezen, bijvoorbeeld wanneer u een website bezoekt en worden in de browser van uw computer opgeslagen. Hiermee kunt u de browser van uw computer herkennen en informatie opslaan tijdens de geldigheidsperiode van de betrokken cookie.

De aldus verkregen gegevens dienen om het surfen nadien op de website gemakkelijker te maken en ook om diverse bezoekmetingen mogelijk te maken.

Hieronder vindt u de lijst met cookies die op de website worden gebruikt, hun doel en hoe ze gedeactiveerd kunnen worden. 

• Kijkcijfercookies (Google Analytics): deze cookies worden door de website gebruikt om anonieme statistieken te produceren. Hiermee kunnen bezoekers herkend en geteld worden en kan er nagegaan worden hoe ze zich op de website verplaatsen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt de werking van de website te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk kunnen vinden wat ze zoeken. Ze kunnen gedeactiveerd worden door een e-mail te sturen naar info@biossun.com.

• Richtcookie: deze cookies kunnen gebruikt worden om u gerichte advertenties te sturen volgens uw interesses. Ze kunnen gedeactiveerd worden door een e-mail te sturen naar info@biossun.com.


Het weigeren van de installatie van een cookie kan ertoe leiden dat bepaalde diensten niet toegankelijk zijn. De gebruiker kan echter zijn computer als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:
• Bij Internet Explorer: tabblad Extra (pictogram in de rechterbovenhoek) / Internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.
• Bij Firefox: klik bovenaan in het browservenster op de Firefox-knop en ga naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
Stel de Bewaarregels in op: de persoonlijke instellingen voor de geschiedenis gebruiken. Schakel ten slotte deze optie uit om de cookies te deactiveren.
• Via Safari: Klik op het menupictogram rechtsboven in de browser (voorgesteld met een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het onderdeel "Privacy" op Inhoudinstellingen. In het onderdeel "Cookies" kunt u de cookies blokkeren.
• Via Chrome: Klik op het menupictogram rechtsboven in de browser (voorgesteld met drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het onderdeel "Privacy" op Voorkeuren. In het onderdeel "Privacy" kunt u de cookies blokkeren.


3.5 - Database. 

De databases zijn beschermd door het toepasselijk recht voor gegevensverzameling. Elke volledige of gedeeltelijke extractie of poging tot extractie kan gevolgen hebben voor de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de dader.



4. PERSOONSGEGEVENS

BIOSSUN SAS heeft een beleid inzake persoonsgegevens voor haar website in overeenstemming met de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, zoals gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004. 

Om de website te raadplegen en te bezoeken hoeft u geen persoonlijke gegevens te verstrekken.


4.1 - Verzamelde persoonsgegevens.

4.1.1 - Definitie. 

Persoonlijke gegevens worden gedefinieerd als "alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); wordt als een "identificeerbare natuurlijke persoon" beschouwd: een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden, met name door verwijzing naar een identificatiemiddel, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online gebruikersnaam of één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit;".

4.1.2 - Verzamelvectoren.

BIOSSUN verzamelt uw persoonsgegevens, met name via de rubriek "contacteer ons", "klantenzone", "professionele ruimte" of "offerte aanvragen" of "een project hebben" of "een afspraak aanvragen"


4.1.3 - Identificatie van de verzamelde persoonsgegevens.

Het is mogelijk dat de gegevens die u op de website hebt ingevoerd, worden opgeslagen. 

De door BIOSSUN verzamelde persoonsgegevens zijn:
• uw naam, voornaam, e-mailadres, postadres, 
• informatie die wordt verstrekt aan de hand van het bericht dat via het contacttabblad of de offerteaanvraag verzonden wordt,
• informatie over uw gebruik van de website die geregistreerd wordt door middel van cookies of andere trackers: uw IP-adres, internetprovider, type browser, besturingssysteem, bezochte pagina's van de website, datum en tijdstip van toegang, of gedragsgegevens met betrekking tot de gedragsanalyse van de acties en gemaakte keuzes.


4.2 - Doel van het verzamelen.

Deze gegevens worden verzameld om uw ervaring op de website te verbeteren, om u commerciële aanbiedingen te sturen, om de gevraagde offerte te verstrekken en om statistieken over het gebruik van de website aan te maken. 

Wanneer u vrijwillig persoonsgegevens over uzelf verstrekt, verbindt u zich ertoe exacte informatie te verstrekken die de belangen of rechten van derden niet schaadt.

De informatie die u op de website verstrekt, biedt BIOSSUN de mogelijkheid om: 
• De gevraagde diensten of informatie te bezorgen;
• Ervoor te zorgen dat de inhoud van de website zo efficiënt mogelijk wordt gepresenteerd voor de gebruiker en zijn type internetverbinding;
• Anonieme statistieken over de activiteiten van de website te verzamelen om met name de tevredenheid en kwaliteit van de dienstverlening te meten en zo de website te verbeteren en te optimaliseren;
• De beveiliging van de website te beheren.


4.3 - Bewaring van de verzamelde gegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden 3 jaar bewaard vanaf uw laatste interactie met de website.

De cookies worden 13 maanden bewaard vanaf het moment dat ze worden opgehaald. 


4.4 - Verwerking van de verzamelde gegevens.

BIOSSUN SAS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

BIOSSUN SAS verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren.

BIOSSUN geeft uw persoonsgegevens alleen door aan derden:
• wanneer u ons vooraf toestemming hebt gegeven om deze informatie te delen;
• wanneer BIOSSUN deze informatie moet delen met haar dienstverleners en in het bijzonder met haar technische dienstverleners om de door u gevraagde dienst te leveren; 
• wanneer BIOSSUN een verzoek ontvangt van een gerechtelijke of administratieve instantie die daartoe wettelijk gemachtigd is en die overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen verzoekt om deze informatie te verstrekken.


4.5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens.

Overeenkomstig de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, zoals gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, werd de website aangegeven bij de CNIL (Franse nationale commissie voor de informatica en de vrijheden. U hebt recht op toegang tot, wijziging, correctie en verwijdering van de op deze website verzamelde gegevens, onder de voorwaarden bepaald door de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd) met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden.
Om dit recht uit te oefenen kunt u contact opnemen met de beheerder van de website via e-mail of per post op het volgende adres:
Société BIOSSUN - 24 rue de la Sure - 38360 - SASSENAGE,
Telefoon: + 33 (0)4 80 42 08 10 
E-mail: info@biossun.com

Voorbeeld van het verzamelformulier 

Uitschrijven uit de mailinglijst van e-mailadressen

U kan zich gratis inschrijven op de website om informatieve e-mails te ontvangen. Deze e-mails bevatten voornamelijk informatie over BIOSSUN SAS-producten.
BIOSSUN SAS biedt aan de internetgebruikers die deze e-mails niet langer willen ontvangen de mogelijkheid om zich uit te schrijven door een e-mail te sturen naar info@biossun.com. Onderaan elke e-mail van BIOSSUN SAS of van haar partners bevindt zich een link naar dit e-mailadres.

 

5. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEDEN

5.1 - Verbintenissen en uitsluiting van aansprakelijkheid. 

BIOSSUN SAS zorgt er maximaal voor dat de via de website toegankelijke informatie exact en up-to-date is. BIOSSUN SAS kan de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld, echter niet garanderen. 

Bijgevolg wijst BIOSSUN SAS alle aansprakelijkheid af voor: 
• elke onnauwkeurigheid, onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot de informatie die op de website beschikbaar is
• schade die het gevolg is van het frauduleus binnendringen op de website door een derde, met wijziging van de op de website beschikbare informatie tot gevolg, 
• en, in zijn algemeenheid, elke rechtstreekse en onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen daarvan, doordat iemand toegang heeft verschaft tot de website of doordat het onmogelijk is om er toegang toe te krijgen of doordat iemand gebruik heeft gemaakt van de website en/of doordat geloof werd gehecht aan informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks hiervan afkomstig is.
• De vennootschap wijst in het bijzonder alle aansprakelijkheid af in geval van onderbreking of ontoegankelijkheid van de website, het optreden van bugs, schade als gevolg van frauduleuze handelingen door derden (zoals hacking) vanaf de website.

Biossun wil haar klanten volledige informatie aanbieden op het vlak van bioklimatologische pergola's en biedt gebruikers van de website links of informatie waarmee ze toegang krijgen tot websites van derden (hierna de "doelwebsites"). De vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de doelwebsites, aangezien de vennootschap daarop geen toezicht uitoefent. De vennootschap kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor storingen in de doelwebsites of schade aan de informatiesystemen van de gebruiker ten gevolge van het gebruik van de doelwebsites.

De vennootschap stelt alles in het werk om de veiligheid van de bestanden met op de website verzamelde persoonsgegevens te verzekeren. De vennootschap beheerst echter niet alle risico's verbonden aan het functioneren van internet en vestigt uw aandacht op het bestaan van veiligheidsrisico's ten aanzien van het doorsturen van gegevens via dit netwerk.


5.2 - Bijzonderheden voor minderjarigen onder de 15 jaar

De website richt zich niet tot minderjarigen onder de 15 jaar. 

Indien de website echter informatie over een minderjarige onder de 15 jaar verzamelt, moet de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige zijn voorafgaande toestemming geven en het verstrekken van de gegevens valideren. 



6 - BIJWERKEN VAN DE WETTELIJKE VERMELDINGEN EN VAN HET PERSOONSGEGEVENSBELEID.

BIOSSUN SAS behoudt zich het recht voor om deze wettelijke kennisgeving te allen tijde bij te werken, afhankelijk van de evolutie van de inhoud van de website en de nodige bijkomende beschermingsvereisten. 

BIOSSUN kan het persoonsgegevensbeleid wijzigen. Als BIOSSUN uw persoonlijke gegevens wenst te gebruiken op een andere manier dan beschreven in het persoonsgegevensbeleid dat van kracht is op het moment van het verzamelen, zullen deze wijzigingen zichtbaar op de website bekendgemaakt worden en zal u ook per e-mail verwittigd worden als u op de newsletter geabonneerd bent. 


BIOSSUN SAS nodigt daarom alle gebruikers uit om telkens wanneer ze de website raadplegen deze pagina te bezoeken en de newsletter te lezen. Deze wijzigingen zullen worden gepubliceerd door deze online te zetten en worden geacht onvoorwaardelijk te zijn aanvaard door iedere gebruiker die hierna online gaat.

7- Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Deze wettelijke vermeldingen zijn opgesteld overeenkomstig de Franse wet en in het bijzonder de bepalingen van de wet van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie en de wet van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet Informatique et Libertés van 6 augustus 2004. 

Voor geschillen in verband met het gebruik van de website www.biossun.com is het Franse recht van toepassing. De bevoegde rechtbanken van Lyon (Frankrijk) zijn exclusief bevoegd.


8- OPMERKINGEN

Deze website geeft toegang tot alle gegevens van BIOSSUN SAS.
Daarom kunnen de gegevens op deze website verwijzingen bevatten naar producten, diensten of technologieën van BIOSSUN SAS die niet in uw land verkrijgbaar zijn.
Het feit dat deze verwijzingen op de website staan betekent daarom niet dat BIOSSUN SAS van plan is dergelijke producten, diensten of technologieën in uw land aan te bieden.
De informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten.
Deze informatie kan regelmatig gewijzigd worden en de wijzigingen worden dan in de nieuwe edities verwerkt. BIOSSUN SAS kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de producten, diensten en technologieën beschreven op deze site.

Door verder gebruik te maken van de website van biossun.com, gaat u akkoord met het gebruik van de cookies die bestemd zijn voor het verbeteren van de werking van deze website, voor het aanpassen van de functies en voor het analyseren van het gebruik en van het bereik. Meer weten.
Ik ga akkoord
Biossun